dilluns, 13 de febrer de 2017

Introducció dels Chromebooks (II)

De l'esmentat en l'article anterior (Introducció dels Chromebooks-I) falta comentar com es va preparar la tutoria tècnia d'acompanyament a l'alumnat.
La tutoria tècnica és va pensar utilitzant la gamificació com a eina de motivació de l’alumnat. Es va preparar un curs MOODLE i fou a partir d’aquest que l’alumnat de 1r va anar descobrint els Chromebooks i les altres eines digitals de la casa.


Aquesta gamificació es va pensar com una “cursa” entre els diferent grups de 1r d’ESO, deixant clar des d’un principi que només es mesurava el temps i que això no ordenava els grups de millor a pitjor. Aquest aclariment fou clar per treure pressió i focalitzar l’atenció de l’alumnat en fer les coses bé, el màxim de bé, i amb el menys temps possible.
El temps no era una variable individual, el temps feia referència al temps global de la classe i es pretenia que hi hagués una col·laboració entre tot l’alumnat per tal d’aprendre entre ells. Era un procés de gamificació col·laboratiu.
Aquestes sessions tenien la funció d’apropar a l’alumnat als Chromebooks i a les noves eines digitals, utilitzant una metodologia participativa basada en petits reptes que havien de resoldre de forma semi-autònoma.


De cada activitat es controlava el temps emprat i es feia servir una rúbrica per tal de visualitzar l’estat de la “cursa”.


Al final de les 5 sessions es va veure que hi havia dues classes que calia insistir més i es va fer una sessió extra per assegurar que tothom havia assolit els conceptes. Els resultats d’aquesta tutoria tècnica van ser:
 1. Gran acceptació de les sessions per part de l’alumnat.
 2. Assimilació instantània de la nova metodologia de treball.
 3. Bon nivell d’ús dels Chromebooks.
 4. Alt nivell en el tema de compartir enllaços a documents (treballs) per poder-los penjar a qualsevol plataforma o enviar-los per correu al professorat.
 5. … i també una gràfica que l’alumnat mirava cada dijous a la nit per saber en quina posició anaven.


Al final de les sessions la classe verda va tenir el seu premi, com correspon a un joc. El premi fou dues hores extra i seguides de tutoria tècnica on poder fer el que volguessin. La sorpresa fou que van decidir seguir treballant amb els ordinadors i tot el que havien aprés fent un dels milers de “mannequin challenge”.
Fins i tot en el moment de gaudir del seu merescut premi, van decidir fer anar els mòbils i l’ordinador per enregistrar el vídeo, editar-lo, i penjar-lo a youtube. Realment una sessió extra de formació de forma totalment voluntària.

Un rotund èxit tot plegat i la confirmació de que de cara als cursos vinents aquests tutoria tècnica deixa a l’alumnat preparat per fer ús, i bon ús dels Chromebooks i de les eines digitals bàsiques.

Valoració final de la introducció dels Chromebooks a l'institut..

L'encert en el dispositiu ASUS Chromebook C202 11,6", la bona acceptació per part de l'alumnat de les sessions de formació i la posada al dia de la xarxa WIFI de l'institut ens permeten dir que a hores d'ara tenim tots els requeriments tècnics i de maquinari correctes a la disposició del professorat per què en pugui fer l'ús que en cregui convenient.

Introducció dels Chromebooks (I)

L’institut Josep Vallverdú ha estat capdavanter en la introducció de les tecnologies a les aules. Des de l’any 2009 que ens vàrem afegir al projecte educat 1x1 el centre ha anat renovant anualment el seu compromís amb les noves tecnologies recomanant l’adquisició d’un ordinador a cada alumne que comença a primer d’ESO.
Al llarg d’aquest anys han estat moltes les millores que han anat esdevenint al nostre institut per adaptar-lo a les necessitats digitals tals com PDI, projectors, WIFI i formació del professorat, etc.
Tot el procés de canvi es pot singularitzar en una aula específica, motor de tots els canvis, al mateix temps que fruit de la necessitat del canvi metodològic; l’aulABP.

En aquesta presentació en podeu veure el camí recorregut.

De totes maneres el repte d'introduir un dispositiu pot conegut, en aquell moment, no va ser fàcil i es va poder portar a terme degut a la redacció d'un ambiciós pla. Aquest pla ha durat dos anys i ara ja es pot fer balanç de com ha anat.

Curs 2015-16

Durant el curs 2015-16 el centre va decidir fer una inversió en Chromebooks per tal d’iniciar un pla pilot dins de l’aulABP. Amb 16 dispositius ASUS es va experimentar el seu funcionament i es van poder treure conclusions molt optimistes i satisfactòries. Vist aquest resultats l’òrgan del centre encarregat de gestionar l’entorn TAC del centre es va posar a treballar per tal de prendre les millors decisions. Així és va dissenyar una estratègia per veure quin ordinador era el millor per la situació actual del centre. Quedava totalment demostrat a partir del pla pilot que per l’aulABP i la metodologia emprada era el millor dispositiu però calia tenir en compte la complexitat de la resta del centre. Els passos seguits han estat:
 1. Copsar l’ús de programari utilitzat habitualment pel professorat del centre mitjançant aquest formulari i fer-ne el buidat. Un cop fet el buidat, s’ha constatat que no hi haurà cap problema exceptuant un programa utilitzat en la matèria de música i potser a matemàtiques. Es posa en marxa la recerca d’alguna aplicació on-line o bé que estigui al Chromestore per substituir-la.
 2. Decidir quin programari proposa el centre com a bàsic per treballar. Aquest aspecte estava recollit dins del pla TAC elaborat en el curs 2014-15.
 3. Escollir el model de Chromebook per L’àreaTAC. Amb l'assessorament de Cloudalia s'escull el dispositiu ASUS Chromebook C201PA 11,6". Finalment l’ordinador que arriba al centre és el ASUS Chromebook C202 11,6"
 4. A partir d’aquest moment es prepara un esbós per introduir de forma eficient aquests nous dispositius a l’aula que va consistir en:
  1. Fer formació pel professorat. (una tarda per setmana)
  2. Determinar quines APPs i aplicacions son les millors a utilitzar
  3. Assignar-les cada departament (matèria i curs)
  4. Determinar el protocol de treball amb la consola.
  5. Lliurar als pares un document on s’explica i justifica aquesta elecció

A finals del curs 2015-16 es preveu que caldrà aportar més recursos per tal d’assegurar que les accions previstes tinguin l’impacte esperat en l’alumnat i professorat. Aquest pla treballa en tres nivells:

Infraestructura.

En una visita a la seu central de Vedruna a VIC i es pot copsar com han solucionat el problema de la connectivitat, problema principal dels Chromebooks. De la visita en surten un seguit de conclusions que al llarg de l’estiu de 2016 es posen en marxa.
 1. Canvi dels punts d’accés.
 2. Canvi d’un switch molt sobrecarregat
 3. Reformes en la xarxa elèctrica per assegurar el rearmament de la mateixa en el cas d’apagada general, assegurant que el servidor segueixi funcionant.

Alumnat

El pla d’acompanyament, o tutoria tècnica, de l’alumnat nouvingut es redacta de la següent manera:
 1. Un professor del centre farà una tutoria tècnica a l’alumnat de 1r d’ESO durant els dijous de les primeres setmanes de curs per tal d’assegurar que tot l’alumnat sigui capaç de fer un bon ús de les màquines així com la utilització dels elements bàsics de gestió de fitxers i utilització de les principals APPs d’educació google (DRIVE). Aquesta tutoria tècnica es farà els dijous en horari de classe habitual, repartint la càrrega entre totes les matèries.
 2. Aquesta tutoria tècnica anirà acompanyada també per la presència d’un tècnic informàtic de la casa, durant tot el matí, per gestionar qualsevol incidència de xarxa, equipament, plataformes, etc i donar confiança a tot el professorat. Es vol assegurar que els mitjans no són un problema a l’hora d’utilitzar els ordinadors.
 3. Els dijous es consideraran el dies d’alta utilització dels ordinadors i recursos digitals. Es recomana a tot el professorat que faci un ús massiu qualsevol activitat amb els ordinadors, que pot ser; des de fer servir els llibres digitals, entorn moodle, utilització d’APP’s google,... Per descomptat es voldria que l’ús dels Chromebooks fos a diari i entrés a formar part de la pràctica didàctica del professorat en tots el nivells.
 4. A més a més crearà d’una franja d’optatives, d’una hora setmanal, on s’ensenyarà a l’alumnat l’ús de les eines TAC i de les metodologies de treball lligades amb l’ordinador. Aquesta franja afectarà a 1r i 2n d’ESO.

Professorat

Per acompanyar el professorat, els dimecres a la tarda s’oferirà una formació voluntària.
 1. El motiu va encaminat a treure el màxim rendiment dels Chromebooks en particular, i de les eines digitals en general.
 2. Els dimecres es preparà la classe del dijous, buscant eines o metodologies noves de treball i es revisarà si hi ha hagut algun problema en altres sessions. Es vol acompanyar al professorat en tot el procés d’introducció dels Crhomebooks.
 3. Amb el mateix grup es cercaran noves eines digitals per incorporar a la motxilla digital de l’alumnat i gràcies als chromebooks, aquestes apareixeran instal·lades al grup.

Curs 2016-17

Actuacions durant l’estiu

Al llarg de l’estiu l’empresa contractada per l’institut ha procedit al canvi dels PIA per uns de més apropiats amb el que s’espera que els talls de llum externs no afectin al rearmament del servidor.
De la mateixa manera s’han canviat tots els punts d’accés dels passadissos de primer i segon per tal d’assegurar la connectivitat dels chromebooks. També s’ha canviat el switch, de més de 10 anys, que recollia tota la informació d’aquest punts d’accés.

El treball amb la consola de GOOGLE ha permès trobar noves solucions a problemes tècnics i pedagògics utilitzant aquest entorn.

Dispositius

En nombres

El curs comença amb la distribució per part de l’empresa CLOUDÀLIA dels 63 chromebooks encarregats per les famílies. Aquest percentatge significa que el 65% dels dispositius son Chromebooks, el 25% son altres dispositius i la resta ha manifestat que no podrà disposar d’ordinador.
Per part del centre es va encomanar al tècnic informàtic la transformació dels antics ordinadors de préstec (toshiba-windows) a Chrome OS. S’han adaptat 17 ordinadors, el quals, han millorat les seves prestacions i la seva velocitat degut a la transformació de sistema operatiu esmentat.
Aquests ordinadors, tot i funcionar millor que els abans de reconvertir-los al sistema operatiu Chrome OS, mostren alguns problemes, especialment en la utilització de flash.

Transparència.

Un dels principis dels ordinadors a l’aula és que han de ser transparents. En el nostre cas ho han estat, i estant essent, totalment ja que a nivell de Coordinador TIC no hi ha hagut cap avaria. Cinc mesos després de la seva posada en marxa CAP dels ASUS Chromebook C202 11,6" ha hagut de reparar-se ni de fer-li cap posada a punt.